Adatkezels

 

 1. Preambulum

 

A CREDIT LINE GROUP Kft. (továbbiakban: Társaság) teljeskören felülvizsgálta adatkezelési és adatbiztonsággal kapcsolatos eljárásait, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) /a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ védelmérl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérl/, azaz az általános adatvédelmi rendelet – GDPR rendelkezéseinek megfelelen, melynek eredményeként új alapokra helyezve, átstrukturálta rendszerét annak érdekében, hogy valamennyi ügyfelének a követeléskezelési eljárással összefügg személyes adatait a jogszabályi elírásokon túlmenen is biztonságosan kezelje.   

 

 

 1. A Tájékoztató célja

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaságnál kezelt adatok tekintetében garanciát nyújtson az adatvédelemre, az adatbiztonságra vonatkozó követelmények ágazati jogszabályokban megfogalmazott elírásainak megfelelésre, kiemelten magas figyelmet szentelve az ügyfelek információs önrendelkezési jogának védelmére. Mindezek érdekében a Társaság a rendelkezésre álló személyes adatokat bizalmasan kezeli, ennek érdekében megtesz valamennyi olyan, biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok legmesszemenbb biztonságát garantálja.

 

 

 • Az Adatkezel adatai

 

Az Adatkezel Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely követelések behajtásával üzletszeren foglalkozik.

 

Cégnév: Credit Line Group Kft.

Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 14.

Cégjegyzékszám: 01-09-189746

Adószám: 14613241-4-42

Képvisel: Sándor-Illés Edit ügyvezet – (+3620-2812860)

Központi fax: (36-1) 7004-502

 

 

 1. Fbb jogszabályi háttér

 

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ védelmérl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérl - általános adatvédelmi rendelet – GDPR;
 • a hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.);
 • a Polgári Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

 

 

 

 1. A kezelt adatokra vonatkozó szabályok

 

V.1. Adatkezelési elvek

 

A Társaság, mint adatkezel a jóhiszemség és tisztesség követelményeinek megfelelen az érintetettekkel együttmködve köteles eljárni. A Társaság jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelen gyakorolja és teljesíti.

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megrzi e minségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

 

A Társaság az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig legyen azonosítható.

 

A Társaság az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelen és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelen a Társaság nem gyjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

 

V.2. A Társaság által kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

 

név - anyja neve -

születési id és hely

az érvényesíteni kívánt követelés vonatkozásában bármely jogcímen (adós, adóstárs, kezes, örökös stb.) kötelezett személy azonosítása, nyilvántartása, más személyektl való megkülönböztetése a követeléskezelési eljárás, illetve a követelés érvényesítése érdekében indított jogi (peres és peren kívüli) eljárás során egyaránt

meghatalmazott, törvényes képvisel, gyám, gondnok neve - anyja neve -

születési id és hely

az érvényesíteni kívánt követelés vonatkozásában bármely jogcímen (adós, adóstárs, kezes, örökös stb.) kötelezett személy írásbeli meghatalmazással vagy egyéb jogosultságot igazoló dokumentummal rendelkez meghatalmazottjának és egyéb képviseljének azonosítása, nyilvántartása, más személyektl való megkülönböztetése a követeléskezelési eljárás, illetve a követelés érvényesítése érdekében indított jogi (peres és peren kívüli) eljárás során egyaránt

 

 

 

lakcím – levelezési cím – tartózkodási hely – telefonszám – elektronikus elérhetség (e-mail cím)

az adott követelés tekintetében bármely jogcímen érintett személlyel (adós, adóstárs, meghatalmazott, kezes, örökös stb.) való írásbeli és szóbeli kapcsolatfelvétel a Követeléskezelési Szabályzatban rögzítettekkel összhangban, az adott tartozásról való tájékoztatás, továbbá a tartozás megfizetése, részletfizetés vonatkozásában folytatott egyeztetés érdekében;

követelés érvényesítése peren kívüli, nem peres és peres eljárás során

kötelezett munkáltatójának címe, elérhetsége - kötelezett bankszámlaszáma - számlavezet pénzügyi intézmény neve

követelés érvényesítése nem peres és peres eljárás során, befizetések azonosítása és nyilvántartása

befizet azonosító - befizetések dátuma, összege

befizetések azonosítása és nyilvántartása

követelés azonosító adatai:

hitelszám, szerzdéskötés kelte, tartozás jogcíme, felmondás - engedményezés idpontja, egyenleg, megállapodások tartalma stb.

kötelezettek, követelések nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése; befizetések dokumentálása; számviteli kötelezettség teljesítése; követelés érvényesítése peren kívüli, nem peres és peres eljárás során

követeléskezelés során érintettel szemben alkalmazott intézkedések (pl. fizetési felszólítás, egyéb levél küldése, telefonhívás, panaszkezelés, jogi eljárás megindítása stb.)

követelés érvényesítése peren kívüli, nem peres és peres eljárás során; panaszkezelés

méltányossági kérelemben megadott, a méltányosság, a kedvezmény, a részletfizetés iránti igény megalapozottságát igazoló adatok:

megélhetségre vonatkozó adatok (pl. nyugdíjas, munkanélküli, háztartásbeli stb.), jövedelem, ingó- és ingatlan vagyon, nem fizetés indoka, esetleges jövedelemletiltás, egészségügyi állapot stb.

a méltányosság, a kedvezmény, a részletfizetés elbírálása a kötelezett fizetképességének és tehervisel képességének felmérése révén;

 a jogi, peren kívüli és peres eljárás elkerülése;

a kötelezettel együttmködve a követelés érvényesítését elsegít áthidaló megoldás kidolgozása;

kockázatelemzés

V.3. A Társaság által kezelt adatok kezelésének jogalapja

 

Érintett önkéntes hozzájárulása:

 

A követeléskezelés érdekében történ adatátadásra sor kerülhet az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, mely történhet a Megbízó által az engedményezéskor érintett részére, a jogutódlási nyilatkozat mellékleteként kiküldött adategyeztet nyilatkozat kitöltésével és Megbízóhoz való visszajuttatásával, vagy a követeléskezelési eljárás során bármikor írásban, bármely más nyilatkozat formájában, vagy szóban telefonos ügyintézés alkalmával.

 

Az érintett önkéntes hozzájárulása részérl bármikor visszavonható, ez azonban nem érinti az eltte hozzájáruláson alapuló, a visszavonás eltti adatkezelés jogszerségét.

 

Törvény felhatalmazása, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése

 

A Társaság által végzett adatkezelés a Megbízót a Ptk. szerinti engedményezésbl adódóan megillet jogokból és kötelezettségekbl fakad, figyelemmel arra, hogy a Megbízó az engedményezés során, mint Adatkezel a régi jogosult, mint Adatátadó helyébe lép.

 

Az engedményezésbl fakadóan jogok alatt így elssorban az érintett és az engedményez pénzintézet, egyéb szolgáltató közötti szerzdésbl fakadó követelés érvényesítése, a célhoz kötöttség és szükségesség elvének figyelembevételével az adatok kezelése és feldolgozása értend, míg a kötelezettségek alatt többek között az érintettel való együttmköd magatartás, tájékoztatás nyújtása, továbbá a személyes adatainak jogszabályi rendelkezésekkel összhangban való kezelése.

 

Szerzdés

 

A Társaság által végzett adatkezelés a Megbízó és érintett közötti olyan szerzdés (részletfizetési megállapodás) teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik fél.

 

Jogos érdek

 

A Megbízó az érintett hozzájárulásának visszavonását követen, vagy külön hozzájárulása nélkül kezelt személyes adatok körében elvégzett ún. érdekmérlegelési teszt alapján, melyben megállapítást nyer, hogy a Megbízó azon érdeke, hogy az engedményezés útján szerzett és kezelt követeléseket kezelje, érvényesítse, felülmúlja az érintett személyes adatok védelméhez fzd érdekét, az adatkezelésre tehát a Megbízó e fennálló jogos érdeke (követeléskezelés) alapján kerül sor.

 

A jogos érdek alapján ennek megfelelen kezelhet adatok köre: név, anyja neve, születési hely –id, lakcím, levelezési cím, telefonszám, követelés azonosító adatai.

 

V.4. Telefonbeszélgetések rögzítése

 

Valamennyi ügyféllel folytatott kimen és bejöv telefonbeszélgetésrl hangfelvételt készül és azok a kapcsolódó adatokkal együtt tárolásra kerül a nyilvántartásban.

 

A Társaság az érintett kifejezett kérésére biztosítja az adott hangfelvétel megismerhetségét, annak visszahallgatását, a hívás idpontjának konkrét megjelölése esetén pedig az adott hangfelvételt az érintett részére 25 napon belül megküldi jelszóval ellátott adathordozó és a hangfelvétel hitelesített jegyzkönyvének rendelkezésre bocsátásával.

 

A kezelt adatok köre: hitelszám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, konkrét idpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

 

Az adatkezelés célja:

- az érintett, a Társaság és a Megbízó jogainak érvényesítése;

- esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása;

- utólagos bizonyíthatóság hatósági ellenrzés esetén;

- a követelés esetleges behajthatatlanságát alátámasztó bizonyíték szolgáltatása;

- részletfizetési és egyéb megállapodások utólagos bizonyítása;

- méltányossági kérelmek elbíráslása;

- vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés.

 

Az adatkezelés jogalapja:

- az érintett önkéntes hozzájárulása;

- panasz esetén a Hpt. 288. §-ának (2) bekezdése.

 

Az adatkezelés idtartama:

a Hpt. 288. §-ának (2) bekezdése alapján a rögzítéstl számított 5 év.

 

V.5. Az adatkezelés idtartama:

 

- az adott ügy lezárásától számított 5 év, amennyiben a követelés összege teljes mértékben megfizetésre került, vagy az igazgatóság üzleti döntése alapján lezárásra került;

 – a Számv. tv. 169. §-ának (2) bekezdése alapján kezelt adatok tekintetében az adott ügy lezárásától számított 8 év;

- hangfelvétel rögzítése esetén a Hpt. 288. §-ának (2) bekezdése alapján a rögzítéstl számított 5 év;

- méltányossági kérelem elterjesztése esetén, az e körben rendelkezésre bocsátott egészségügyi, jövedelmi stb. adatok a méltányossági kérelem elbírálásához és az ez alapján kötend megállapodás létrejöttéhez szükséges ideig, maximum 60 napig.

 

Az adott ügylet adatkezelési idtartamát illeten a Társaság egyénileg, kifejezett kérésre részletesebb tájékoztatást nyújt.

 

 1. Adatvédelem és adatbiztonság

 

A Társaság, mint adatkezel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Ennek körében megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok védelme tekintetében. Érvényre juttatja a vonatkozó jogszabályokban elírt adatbiztonsági szabályok érvényesülését. Kialakítja azokat a bels eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok adat-és titokvédelmi szabályainak érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek.

 

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez szükséges informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhet (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Társaság, mint adatkezel az adatokat megfelel intézkedésekkel védi biztonság olyan mérték sérülésétl, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi incidens). A Társaság az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínsítheten nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A Társaság az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja. Ha az incidens súlyos (azaz vélheten magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

 

Az adatvédelmi indcidens elkerülése érdekében a Társaság adatkezelése során megrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az adatbiztonság feltételeinek érvényesülése érdekében a Társaság gondoskodik a munkatársak ezirányú, folyamatos oktatásáról.

 

 

 • Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetségek

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog és valamennyi érintettet megillet jog esetében alkalmazandó eljárási szabályok

 

A Társaság megteszi valamennyi szükséges lépést ahhoz, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22., illetve a 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthet és könnyen hozzáférhet formában, világosan és közértheten megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Preambulumban, illetve az adatvédelmi tisztvisel mellett feltüntetett elérhetségek valamelyikén keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követen – szóban is adható tájékoztatás.

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétl számított egy hónapon belül írásban (avagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton) adja meg a kért tájékoztatást az érintett részére. A kérelem összetettségének és a kérelmek számának függvényében a határid további két hónappal meghosszabbítható, melyrl érintettet tájékoztatni szükséges a kérelem beérkezésétl számított egy hónapon belül a késedelem okának feltüntetésével.

 

Amennyiben a Társaság nem tesz intézkedéseket érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésbb a kérelem beérkezésétl számított egy hónapon belül ennek tényérl érintettet értesíti az intézkedés elmaradásának okának feltüntetésével, továbbá a jogorvoslati lehetségekrl.

 

A tájékoztatás ingyenes, amennyiben az érintett a tárgyévben azonos területre vonatkozó kérelemmel még nem fordult a Társasághoz. Egyéb esetben (kérelme egyértelmen megalapozatlan, túlzó vagy ismétld jelleg) a költségtérítés mértékérl a Társaság tájékoztatja az érintettet.

 

Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésrl, törlésrl vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Társaságunk tájékoztatja e címzettekrl.

 

Jelen 1. pontban írt határidk és egyéb rendelkezések az alább felsorolt, valamennyi érintettet megillet jog esetében egyaránt irányadóak.

 

 1. Az érintett hozzáférési joga

 

A Társaság megteszi valamennyi szükséges lépést ahhoz, hogy az érintett a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következ információkhoz hozzáférést kapjon:

 

- az adatkezelés céljai;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

- a személyes adatok tárolásának tervezett idtartama;

- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- az adatforrásokra vonatkozó információ;

- az automatizált döntéshozatal ténye.

 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képez személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszer mérték díjat számíthat fel.

 

A Társaság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

 

 1. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését, melynek Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

 

A helyesbítéshez való jog érintett általi gyakorlása ingyenes.

 

 1. Törléshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 - személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybl azokat gyjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képez hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsbbséget élvez jogszer ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 - a személyes adatok gyjtésére információs társadalommal összefügg szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Amennyiben a Társaság esetlegesen nyilvánosságra hozta az adott személyes adatot, de fentiek értelmében a törlés iránti kérelemnek köteles eleget tenni, abban az esetben haladéktalanul megteszi a szükséges és ésszeren elvárható lépéseket annak érdekében, hogy más adatkezelket arról tájékoztathassa, hogy az érintett kérelmezte az adott személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (ún. elfeledtetéshez való jog).

 

Társaságunk az érintett törlés iránti kérelmének nem köteles eleget tenni, ha az adatkezelés a jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül korlátozza  a rá vonatkozó adatkezelést, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idtartamra vonatkozik, amely lehetvé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenrzését;

 - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az idtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével

- csak az érintett hozzájárulásával,

- vagy jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez;

- vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében;

- vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébl lehet kezelni.

 

Társaságunk azon érintettet, akinek kérésére adott személyiségi jog korlátozás alá esett, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elzetesen tájékoztatja.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelnek továbbítsa, amennyiben

 • az adatkezelés érintett hozzájárulásán vagy szerzdésen alapul.

 

Az érintett kérheti, hogy Társaságunk – amennyiben az technikailag megvalósítható – a személyes adatokat más adatkezel részére közvetlenül továbbítsa.

 

Az adathordozhatósághoz való jog érintett általi gyakorlása nem sértheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Társaságunk jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

 

Tiltakozás esetén Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,

- ha azt olyan kényszerít erej jogos okok indokolják, amelyek elsbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,

- vagy amelyek jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 • Kártérítés

 

Minden olyan személy, aki általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért Társaságunktól, mint Adatkezeltl vagy az esetleges Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az érintett Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelsséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhel kötelezettségeket, vagy ha Társaságunk jogszer utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Ha mind Társaságunk, mind az Adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelsséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, egyetemleges felelsséggel tartozik a teljes kárért.

 

Társaságunk, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt elidéz eseményért t semmilyen módon nem terheli felelsség.

 

 1. Jogorvoslat

 

 1. Panasz az adatvédelmi tisztviselnél (DPO-nál)

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaságunk valamely jogát megsértette, úgy közvetlenül fordulhat Társaságunk adatvédelmi tisztviseljéhez az alábbi elérhetségek valamelyikén:

 

            Az adatvédelmi tisztvisel neve: Kelényi Tamás

            Az adatvédelmi tisztvisel telefonszáma: +36 20/421-3455

            Az adatvédelmi tisztvisel e-mail címe: adatkezeles@creditlinegroup.hu

 

 1. Panasz a felügyeleti hatóságnál

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaságunk valamely jogát megsértette, úgy panasszal fordulhat a nemzeti adatvédelmi hatósághoz:

 

            Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu 

 

 1. Bírósághoz fordulás joga

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaságunk valamely jogát megsértette, úgy megilleti a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulás joga. Az illetékes bíróság az érintett ügyében soron kívül jár el.

 

 1. Záró rendelkezések

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a Társaság informatikai, iratkezelési és egyéb vonatkozó tárgyú szabályzatai, bels utasításai rendelkezései az irányadóak.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató aláírása napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2018. május 25.